Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | ORGANISATIE, COÖRDINATIE EN PROMOTIE VAN DE WATERWEEK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Pauline Place
Tel:   +32 27757873
E-mail:   pplace@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ORGANISATIE, COÖRDINATIE EN PROMOTIE VAN DE WATERWEEK  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71313000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Organisatie, coördinatie en promotie van Brusselse Waterdagen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lot   2

II.2.1. Benaming
Organisatie, coördinatie en promotie van de Wereldwaterdag  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lot   3

II.2.1. Benaming
Totstandbrenging van een stand over de waterproblematiek in het BHG  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1, perceel 2: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 5 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Enkel voor perceel 1, perceel 2, perceel 3: De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:
1.
Perceel 1: Ten minste drie ervaringen aantonen met de organisatie van een cyclus van verschillende evenementen (conferenties, standanimatie, wandelingen, enz.) voor een minimumbedrag van 50.000 euro (excl. btw) in de afgelopen vijf jaar (maximaal) die verband houden met het milieu. Bovendien moeten de volgende elementen worden vermeld: datum, ontvanger, eventuele onderaannemers en een beknopte beschrijving van ten minste 300 tekens (inclusief spaties; = +- 3 regels) per verleende dienst.
Perceel 2: Ten minste drie ervaringen aantonen met de organisatie van een themadag met een minimumwaarde van 5.000 euro (excl. btw) in de afgelopen vijf jaar (maximaal) gerelateerd aan het milieu. Bovendien moeten de volgende elementen worden vermeld: datum, ontvanger, eventuele onderaannemers en een beknopte beschrijving van ten minste 300 tekens (inclusief spaties; = +- 3 regels) per verleende dienst.
2.
Perceel 1, 2 en 3: Diploma’s en ervaring; 1° Technische en wetenschappelijke kennis door middel van vermelding van ten minste een diploma of drie jaar beroepservaring van de dienstverlener in een of meer van de volgende gebieden: waterbeheer, ruimtelijke ordening, ontwikkeling van biodiversiteit, milieuwetenschappen2° Bewustmaking, ondersteuning en/of begeleiding bij verandering: minstens twee jaar beroepservaring op het gebied van bewustmaking en begeleiding bij verandering of milieuadvies. Perceel 1, 2 en 3: Tweetaligheid: De dienstverlener moet de tweetaligheid aantonen van het team dat met het project zal worden belast, hetzij door een of meer diploma’s of getuigschriften, hetzij door een verklaring op erewoord.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-26  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]