Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Een betere boekhouding van het elektrisch wegvervoer in de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Manon Urbain
Tel:   +32 25634313
E-mail:   murbain@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een betere boekhouding van het elektrisch wegvervoer in de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79330000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat het bewijs van relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet bewijzen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met de uitvoering van soortgelijke projecten, op nationaal of gewestelijk niveau in België, overeenkomstig de onderstaande specificaties:
1) Hij geeft informatie over ten minste drie verschillende projecten, waarvan:
 één betrekking heeft op gegevensverwerking en/of -analyse;
 één betrekking heeft op energie en/of vervoer;
 één betrekking heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2) Voor elk opgegeven project moeten ten minste de volgende gegevens worden verstrekt: een korte beschrijving van het project, het jaar waarin het is uitgevoerd, het bedrag, de aanbestedende overheid, de leden van het projectteam die bij het project betrokken waren.
3) De prestaties bij een overheidsinstelling moeten worden aangetoond met attesten die door de bevoegde overheid zijn afgegeven of medeondertekend.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-16  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-03

Scroll to Top