Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Missions d’expert en contrôle des radiations non-ionisantes
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Anita PEREZ TESO
Tel:   +32 25634464
E-mail:   aperez@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Missions d’expert en contrôle des radiations non-ionisantes  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90714400
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.3. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet ten minste 2 relevante referenties van de afgelopen drie jaar opgeven, en aantonen dat hij ten minste drie jaar actief is in het meten van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten wordt uitgezonden.
2. De inschrijver dient bij zijn offerte een kopie te voegen van het certificaat of diploma dat getuigt van de grondige kennis van elektromagnetisme (diploma in elektrotechniek of elektronica of fysica, elektrische energie en automatisering, enz.) van de verantwoordelijken voor deze opdracht.
3. De inschrijver voegt bij zijn offerte de specificaties van het materiaal dat hij gebruikt voor de analyses betreffende het meten van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde zendmasten wordt uitgezonden. Die specificaties moeten conform zijn met artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetische veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt (BS 20.10.2009).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]