Leefmilieu Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Uitnodiging tot indienen offerte - Installatie van een nieuwe middenspanningscabine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Pauline Lomata
Tel:   +32 27757575
E-mail:   plomata@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Installatie van een nieuwe middenspanningscabine – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022M0097
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45315400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Werkplaatsen van Woluwe, Park van Woluwelaan 68 te 1160 Bruxelles (Auderghem)
II.2.4. Beschrijving
Het project omvat :   1. de verwijdering en ontmanteling van de twee bestaande HS-cabines;   2. de installatie van een nieuwe middenspanningscabine ;   3. de installatie van laagspanningsborden.  
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver voegt bij zijn offerte 3 ondertekende attesten van goede uitvoering voor een cumulatief bedrag van minimaal 150.000 euro voor de installatiewerken van een middenspanningscabine.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 2
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-25

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 22/08/2022 om 10.00Voorafgaand aan de indiening van de offertes is voorafgaand een bezoek ter plaatse verplicht om:- kennis te nemen van de plaats van installatie, de technische omgeving, enz.;- inzicht te krijgen in de mogelijke technische, structurele, architectonische en logistieke beperkingen, enz.;- te beoordelen welke aanpassingen eventueel ter plaatse kunnen worden overwogen;- na te gaan of de door de inschrijver eventuele voorgestelde uitrusting op de plaats van uitvoering kan worden geïmplementeerd. Inschrijvers dienen op eigen initiatief uitsluitend per e-mail contact op te nemen met de heer AARAB Lahsen via het adres laarab@environnement.brussels om zich uiterlijk twee werkdagen voor de bezoekdatum in te schrijven. De plaats van de afspraak zal vervolgens aan de inschrijvers worden meegedeeld.Het bezoek vindt plaats op MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 van 10.00 tot 12.00 uur. De aanwezigen zal worden verzocht de identiteit van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen en hun volledige adres op een presentielijst te vermelden.Per inschrijver zijn maximaal 2 (twee) deelnemers toegestaan. Er wordt echter slechts één bezoekattest afgegeven. De inschrijvers dienen dit attest bij hun offerte te voegen (05_2022M0097_xxxx_Bezoek). Aangezien deze formaliteit van wezenlijke aard is, zal de offerte van de inschrijver die niet aan dit bezoek deelneemt, als substantieel onregelmatig worden beschouwd.De inschrijvers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van alle relevante informatie die nodig is voor het voorbereiden van hun offerte, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):• ontmanteling, verwijdering en afvoer van de bestaande uitrusting (indien van toepassing)• definitieve plaats van de te leveren uitrusting (indien van toepassing)• technische, IT-, beveiligings-, medische omgeving enz.• alle opmetingen, becijferingen, maten, berekeningen, ramingen, enz. die nodig zijn voor de indiening van de offerte• de toegankelijkheid en mobiliteit in de verschillende doorgangs- en werkruimten• logistieke middelen voor het lossen en vervoeren van het materiaal• bepalen van de technische voorwaarden die ter plaatse in acht moeten worden genomen• bepalen van de aansluitingsvoorwaarden voor de apparatuur (indien van toepassing)• bepalen van mogelijke beperkingen en problemen ter plaatse in verband met de verwachte prestaties• beoordelen van de beste oplossing voor de verwijdering van afval dat afkomstig is van de uitvoering.De inschrijvers mogen een oppervlakkig bezoek ter plaatse niet aanvoeren als voorwendsel voor eventuele tekortkomingen, fouten of weglatingen in hun offerte die tijdens de uitvoeringsfase tot extra kosten zouden leiden.Na het bezoek ter plaatse kunnen de inschrijvers de aanbestedende overheid bijkomende vragen stellen via het officiële vraag-en-antwoordforum E-tendering. Eventuele aanvullende informatie na het bezoek zal op het officiële E-tendering-forum worden geplaatst.Alle kosten verbonden aan het plaatsbezoek zijn ten laste van de inschrijver.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top