Nmbs, Directie Stations – District Noord

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Nmbs, Directie Stations – District Noord | Gent-Sint-Pieters: Bouwen Depot en inrichting kleedkamers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS, Directie Stations – District Noord
Postadres :  Frankrijkstraat 91, BE- 1070  Brussel
Contactpersoon:  Contract Management
Tel:   +322 5263874
E-mail:   contract.management.noord@belgiantrain.be
Internetadres(sen):   www.nmbs.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458928

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gent-Sint-Pieters: Bouwen Depot en inrichting kleedkamers  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit twee deelprojecten:
• het inrichten van de kelderruimte van het station Gent-Sint-Pieters met kleedruimtes, een bureau en magazijn.
• Het bouwen van een depot op de gelijkvloerse verdieping van het station Gent-Sint-Pieters, tussen de toegangstrappen van de sporen 12/11 en 10/9. Dit depot bestaat uit verpozingsruimte, bureau’s, vergaderzalen, …
Deze twee deelprojecten worden als één geheel behandeld.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-27  10:25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]