Ocmw Lede

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 29/05/2023

DETAIL

Ocmw Lede | Leveren van geneesmiddelen en parafarmacie voor de bewoners van WZC Markizaat.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Lede
Postadres :  Markt 1, BE- 9340  Lede
Tel:   +32 53606830
E-mail:   leen.hendrickx@lede.be
Internetadres(sen):   http://lede.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483999

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van geneesmiddelen en parafarmacie voor de bewoners van WZC Markizaat.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het leveren van individueel, per toedieningsmoment klaargezette geneesmiddelen, alsook parafarmacie voor de bewoners van het woonzorgcentrum Markizaat (90 bewoners + 3 kortverblijven). WZC Markizaat heeft 3 afdelingen van telkens 31 bewoners:
– Afdeling orangerie (-1 verdieping)
– Afdeling de hoeve (gelijkvloers)
– Afdeling het paviljoen (eerste verdieping)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-29  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30