Ocmw Zemst

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Ocmw Zemst | Uitnodiging tot indienen offerte - Projectbegeleider Zorg- en Welzijnssite - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW ZEMST
Postadres :  De Griet 1, BE- 1980  Zemst
Contactpersoon:  Mevrouw Lies Vandenede
Tel:   +32 15618890
E-mail:   info@zemst.be
Internetadres(sen):   www.zemst.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Projectbegeleider Zorg- en Welzijnssite – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/15
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85311100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Zemst, De Griet 1 in 1980 Zemst
II.2.4. Beschrijving
We zijn op zoek naar een projectbegeleider die de gemeente Zemst kan bijstaan bij de ontwikkeling van een Zorg- en Welzijnssite dat op korte en op lange termijn een meerwaarde kan genereren voor de sociaal-ruimtelijke context van Zemst.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-11-06

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-09-04  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30