Opz Geel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Opz Geel | Uitnodiging tot indienen offerte - Levering en plaatsing van dakrandbeveiliging en leuning - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OPZ Geel
Postadres: Dokter Sanodreef 4,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Mevrouw Julie Roefs
Tel: +32 14579290
E-mail: julie.roefs@opzgeel.be
Internetadres(sen): www.opzgeel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering en plaatsing van dakrandbeveiliging en leuning – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45340000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: OPZ Geel, Divisie Volwassenen (gebouw 2001), op het adres Dokter Sanodreef 4 te 2440 Geel.
II.2.4. Beschrijving
Levering en plaatsing van dakrandbeveiliging en leuning 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het loutere feit van de indiening van de offerte vormt in toepassing van artikel 39, §1 van het KB Plaatsing van 18 april 2017 de impliciete verklaring op erewoord van de kandidaat dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet.De inschrijvers moeten aan deze vereisten inzake toegangsrecht voldoen. Het zich bevinden in één van de uitsluitingsgronden kan leiden tot uitsluiting van de offerte.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.4. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Grondig gedocumenteerd.
2. Grondig gedocumenteerd (laatste 3 jaar).
3. Grondig gedocumenteerd.
4. Grondig gedocumenteerd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.2. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Grondig gedocumenteerd.
2. De inschrijver voegt een grondig gedocumenteerd overzicht toe van de voornaamste leveringen gedurende de laatste drie jaar die gelijkaardig zijn qua aard en omvang van deze opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-02 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: OPZ Geel is een publiekrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA), opgericht bij decreet van 30 april 2004, en bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).OPZ Geel staat in voor de verzorging van om bij de 300 patiënten binnenshuis en een 200-tal in psychiatrische pleegzorg. Er werken ongeveer 660 personeelsleden.Meer informatie over de organisatie en haar werking is beschikbaar op www.opzgeel.be.Inlichtingen met betrekking tot de opdracht kunnen worden verkregen bij onderstaande personen.Administratieve inlichtingen:Mevr. Julie Roefs, AankoperTelefoon: 014/ 57.92.90E-mail: julie.roefs@opzgeel.beTechnische inlichtingen: Dhr. Tim Van Humbeeck, Deskundige technische ondersteuningTelefoon: 014/ 57.93.48E-mail: tim.vanhumbeeck@opzgeel.bePlaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren in overleg en na afspraak met de heer Tim Van Humbeeck (tim.vanhumbeeck@opzgeel.be – tel. 014/57.93.48). Het plaatsbezoek dient te gebeuren in week 16 of week 17 (15/04/2019 – 26/04/2019) op maandagvoormiddag of woensdagvoormiddag. Op dinsdagen is er geen plaatsbezoek mogelijk.Voor het plaatsbezoek dient u zich aan te melden op de afgesproken dag en tijdstip bij het algemeen onthaal van de divisie Volwassenen, op het gelijkvloers van gebouw 2001 (Dr. Sanodreef 4 te 2440 Geel). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]