Regie Der Gebouwen – Centrale Aankoopdienst

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Centrale Aankoopdienst | BRUSSEL - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Jubelpark) - Aanpassingswerken Parking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Centrale Aankoopdienst
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  Brussel
E-mail:   cad.sca.BRU@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   https://www.regiedesbatiments.be/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454789

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BRUSSEL – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Jubelpark) – Aanpassingswerken Parking  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233228
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
BRUSSEL – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Jubelpark) – Aanpassingswerken Parking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-01  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor deze opdracht moeten de Inschrijvers verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd worden (zie de Aanvraag offerte document). Na het bezoek zal aan de inschrijver een attest worden overhandigd. Dit attest moet verplicht bij de offerte worden gevoegd.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]