Overheidsopdracht

Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 02/02/2020

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical | Brussel - POD Wetenschapsbeleid-Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Omnium onderhoudscontract voor één lift voor 4 jaren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Directie Elektromechanical
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Marc ROMMENS
Tel: +32 477669106
E-mail: Marc.Rommens@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365758

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel – POD Wetenschapsbeleid-Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – Omnium onderhoudscontract voor één lift voor 4 jaren 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel -POD Wetenschapsbeleid-Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – Omnium onderhoudscontract voor één lift voor 4 jaren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-25 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : doc.bru@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top