Overheidsopdracht

Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 29/04/2020

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical | Haren - Federale Politie - Sectionaalpoort: werken voor het vervangen van de aandrijving en de veren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Directie Elektromechanical
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Ann Caelen
Tel: +32 470663150
E-mail: ann.caelen@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374087

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Haren – Federale Politie – Sectionaalpoort: werken voor het vervangen van de aandrijving en de veren 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31720000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Haren – Federale Politie – Sectionaalpoort: werken voor het vervangen van de aandrijving en de veren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-19 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-30

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top