Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Directie Elektromechanical | Brussel - Domein Hertoginnedal- Gewoon onderhoudscontract voor een geautomatiseerde dubbele draaipoort. Voor een periode van 4 jaar.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Directie Elektromechanical
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Caelen Ann
Tel:   +32 470663150
E-mail:   Ann.Caelen@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454699

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel – Domein Hertoginnedal- Gewoon onderhoudscontract voor een geautomatiseerde dubbele draaipoort. Voor een periode van 4 jaar.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel – Domein Hertoginnedal- Gewoon onderhoudscontract voor een geautomatiseerde dubbele draaipoort. Voor een periode van 4 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]