Overheidsopdracht

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 13/05/2020

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel | Brussel - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - restauratie hekwerk in metaal.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Torrekens Mathias
Tel: +32 470802323
E-mail: Mathias.torrekens@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375428

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – restauratie hekwerk in metaal. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – restauratie hekwerk in metaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-12 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek op afspraak

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-14

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top