Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord | Antwerpen - POD Wetenschapsbeleid - aanstellen veiligheidscoördinator verwezenlijking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Tel: +32 32230097
E-mail: tiffany.wouters@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338719

I.3. Communicatie

Officiële benaming: freemarket.vrn@buildingsagency.be
Postadres: Italiëlei 4 bus 15,BE-2000 Antwerpen
E-mail: freemarket.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338719

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen – POD Wetenschapsbeleid – aanstellen veiligheidscoördinator verwezenlijking 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Antwerpen – POD Wetenschapsbeleid – aanstellen veiligheidscoördinator verwezenlijking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Bij deze aanvraag horen 1 of meerdere plannen. Deze zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de vermelde contactpersoon bij de Regie der Gebouwen, bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de plannen te downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]