Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 24/07/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord | Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen bijkomend loket
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord
Postadres :  Italiëlei, 4 b15, BE- 2000  ANTWERPEN
Tel:   +32 471334715
E-mail:   tiffany.wouters@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453562

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  freemarket.vrn@buildingsagency.be
Postadres :  Italiëlei 4 bus 15, BE- 2000  Antwerpen
E-mail:   freemarket.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453562

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen bijkomend loket  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45450000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen bijkomend loket
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-15  23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de vermelde contactpersoon bij de Regie der Gebouwen, bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25