Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | Asse - FOD Binnenlandse Zaken - Vervangen van deurpomp + bijplaatsen van dictator.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Jacob
Tel: +32 16318723
E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338620

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Asse – FOD Binnenlandse Zaken – Vervangen van deurpomp + bijplaatsen van dictator. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421160
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verwijderen van de kapotte deurpomp + het leveren en plaatsen van een nieuwe deurpomp en een dictator.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-25 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Anne.Quetstroey@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]