Overheidsopdracht

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 05/01/2020

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken - Nazien en herstellen draai- kipramen tussenbouw.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Luc Jacob
Tel: +32 475564966
E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363286

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Steenokkerzeel – FOD Binnenlandse Zaken – Nazien en herstellen draai- kipramen tussenbouw. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421160
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het nazien en herstellen van alle draai- kipramen van de tussen bouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-22 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Thomas.Jans@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-06

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top