Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | TERVUREN FOD Wetenschapsbeleid Plaatsen filter automatische spoeling FA11040
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B, BE- 3500  HASSELT
Contactpersoon:  Bert GUINIER
Tel:   +32 495923386
E-mail:   bert.guinier@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484157

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TERVUREN FOD Wetenschapsbeleid Plaatsen filter automatische spoeling FA11040  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42912310
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
TERVUREN FOD Wetenschapsbeleid Plaatsen filter automatische spoeling FA11040
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-14  23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaats bezoek optioneel, aan te vragen via dhr. GUINIER Bert per mail bert.guinier@buildingsagency.be of telefonisch +32 495923386

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31