Overheidsopdracht

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio West

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 02/04/2020

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio West | OUDENAARDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellingen aan gevels-schrijnwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Frederick Zwaenepoel
Tel: +32 479439446
E-mail: frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371639

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OUDENAARDE – REGIE DER GEBOUWEN – Herstellingen aan gevels-schrijnwerk 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
OUDENAARDE – REGIE DER GEBOUWEN – Herstellingen aan gevels-schrijnwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail doc.VRW@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.Meer infoPLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAKFrederick Zwaenepoelfrederick.zwaenepoel@buildingsagency.be+32 479439446Kristof Van Melkebekekristof.vanmelkebeke@buildingsagency.be+32 485057299

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top