Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio West

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio West | KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Leveren van materialen om 2 x een dubbele douchecel te installeren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West
Postadres :  Oude Gentweg, 75A, BE- 8000  BRUGGE
Contactpersoon:  Tino Lemaire
Tel:   +32 478631959
E-mail:   tino.lemaire@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454392

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KORTRIJK – REGIE DER GEBOUWEN – Leveren van materialen om 2 x een dubbele douchecel te installeren  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
KORTRIJK – REGIE DER GEBOUWEN – Leveren van materialen om 2 x een dubbele douchecel te installeren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-18  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan doc.VRW@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.MEER INFOTino Lemairetino.lemaire@buildingsagency.be+32 478631959Wim Scheperswim.schepers@buildingsagency.be+32 473307695PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]