Sciensano

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Sciensano | Raamcontract voor de huur van mobiele bureau-units
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sciensano
Postadres :  Juliette Wytsmanstraat 14, BE- 1050  Brussel
Contactpersoon:  Aankoop Sciensano
E-mail:   purchasing@sciensano.be
Internetadres(sen):   www.sciensano.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453879

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor de huur van mobiele bureau-units  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34220000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamcontract voor de huur van mobiele bureau-units
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-10  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27