Overheidsopdracht

Stad Kortrijk

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 07/04/2020

DETAIL

Stad Kortrijk | Uitnodiging tot indienen offerte - Heulebeekvallei | Natuurtechnische en recreatieve inrichting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Tessa Dumortier
Tel: +32 56278300
E-mail: tessa.dumortier@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Heulebeekvallei | Natuurtechnische en recreatieve inrichting – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/1947
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Heule
II.2.4. Beschrijving
De opdracht voor werken omvat: ? rooien van bomen ? uitgraven poelen en verlaging thv de monding van de bypass ? ophogen en modeleren van 2 speelheuvels ? aanleg van paden: pad in porfiersteenslag, gefundeerd graspad, natuurlijke graspaden ? aanplantingen van streekeigen bosgoed en bomen ? plaatsen van speeltoestellen in de centrale speelzone ? aanleg brug over de Heulebeek ? aanleg van een platform ? aanleg van een betonnen trap ? inrichten van begrazingsblokken De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties. 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie minimumeisen2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
Eventuele minimumeisen:
2. de ondertekende bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. een kopie van het certificaat European Tree Worker of ISA Certified Arborist

Eventuele minimumeisen:
1. minstens 2 gecertificeerde boomverzorgers
Vereiste erkenning: E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 3
F (Metaalconstructies), Klasse 3
G (Grondwerken), Klasse 3
Indien de inschrijver niet beschikt over een ondercategorie G3 (Beplantingen) voor de groenwerken moet een onderaannemer ingezet worden die beschikt over deze erkenning voor de aanleg en onderhoud van de beplantingen. Deze onderaannemer en zijn erkenning moet kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving.
De erkenning als aannemer volstaat inzake kwalitatieve selectie.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-08

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-08

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top