Stad Kortrijk

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Stad Kortrijk | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor aanstellen dienstverlener voor afkoppelingsadvies en keuring (2022) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  Mevrouw Tessa Dumortier
Tel:   +32 56278300
E-mail:   tessa.dumortier@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst voor aanstellen dienstverlener voor afkoppelingsadvies en keuring (2022) – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/2641
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90491000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor aanstellen dienstverlener voor afkoppelingsadvies en keuring (2022)  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. financiële draagkracht bewezen door indienen offerte
Eventuele minimumeisen:
1. Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Relevante ervaring2. Erkenning als keurder

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet zijn vakbekwaamheid op het gebied van afkoppeling van hemelwater bij private panden kunnen aantonen gedurende de laatste drie jaar, aan de hand van een lijst per jaar, met een opsomming van de begeleide projecten als afkoppelingsadviseur, opgevolgde projecten bij uitvoering (zie ook keuze van de dienstverlener).
2. Bewijs van erkenning bij één of meerdere geaccrediteerde keuringsinstelling(en).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-24  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top