Universiteit Antwerpen

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Universiteit Antwerpen | Raamcontract Aankoop kabels voor EtPathfinder
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Antwerpen
Postadres :  Prinsstraat 13, BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32653110
E-mail:   aanbestedingenADB@uantwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.uantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454729

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract Aankoop kabels voor EtPathfinder  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44300000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voor het ETPathfinder project moeten er een aantal kabelsamenstellingen worden gemaakt. (https://www.etpathfinder.eu/).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]