Uz Leuven

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Uz Leuven | Uitnodiging tot indienen offerte - 21 medisch-diagnostische schermen voor radiologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  UZ Leuven
Postadres :  Herestraat 49, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Mevrouw Lien Coopmans
Tel:   +32 16345253
Fax:   +32 16347460
E-mail:   paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Materiaalbeheer Aankoop
Postadres :  Herestraat 49, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Mevrouw Lien Coopmans
Tel:   +32 16345253
Fax:   +32 16347460
E-mail:   paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – 21 medisch-diagnostische schermen voor radiologie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   P7343
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33197000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   UZ Leuven, Herestraat 49 te 3000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
21 van de aanwezig medisch-diagnostische schermen van de dienst Radiologie dienen vervangen te worden. In optie wordt ook de prijs gevraagd voor 10 extra schermen.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-09-15
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-12-30
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal een omzet van 400.000 euro.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 3 relevante referenties.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-17  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-13

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Instructies voor het afhalen van de aanbestedingsdocumenten:Klik op de link in de publicatie. Hierna zal er worden gevraagd om in te loggen; gebruik hiervoor uw eigen e-mailadres. Nadien zal u in uw mailbox een e-mail toekrijgen met verdere instructies voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten (paswoord,.).U kan best via Internet Explorer werken hiervoor.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg – Afdeling Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]