Overheidsopdracht

Vlaamse Landmaatschappij

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/05/2020

DETAIL

Vlaamse Landmaatschappij | Uitnodiging tot indienen offerte - LI Land van Teirlinck - Molenbeekvallei - Gemeenveldsite - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Eva De Rudder
Tel: +32 16665248
Fax: +32 16665299
E-mail: eva.derudder@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – LI Land van Teirlinck – Molenbeekvallei – Gemeenveldsite – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VLB/2020/L33002_006
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45236200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Arr. Halle – Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren werken betreffen voornamelijk:  Opbraak van verschillende verhardingen, lijnvormige en plaatselijke elementen Uitgraven en ophogen van grond Aanleggen van weg en plein in beton  Aanleggen van wandelpad in porfiersteenslag Aanleggen van zone in betonstraatstenen Aanleggen van speelzones in gietrubber Aanleggen van riolering Plaatsen van speeltoestellen Plaatsen van infostaanders, leuningen, paaltjes Plaatsen van verkeersborden  Aanleg van graslanden Aanplanten van bomen 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
of
G3 (Beplantingen), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-12-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-26

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top