War Heritage Institute

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

War Heritage Institute | Diensten overheidsopdracht betreffende de toetreding tot een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk (EDPBW)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  War Heritage Institute
Postadres :  Jubelpark nr 3, BE- 1000  Brussel
E-mail:   Luc.andre@whi.be
Internetadres(sen):   www.warheritage.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453648

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diensten overheidsopdracht betreffende de toetreding tot een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk (EDPBW)  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85147000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Diensten overheidsopdracht betreffende de toetreding tot een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk (EDPBW)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De gepubliceerde bijlagen A-1, B, C, D, D1, D2 en D3 zijn tweetalig.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]