Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging | Uitnodiging tot indienen offerte - PPS voor de design and build ten behoeve van renovatie gevelelementen in WZC Lozanahof - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Welzijnsvereniging
Postadres: Ballaarstraat 35,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Christel Cuyt
Tel: +32 34316998
E-mail: christel.cuyt@zorgbedrijf.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.zorgbedrijf.antwerpen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – PPS voor de design and build ten behoeve van renovatie gevelelementen in WZC Lozanahof – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/024/CHC
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
PPS voor de design and build ten behoeve van renovatie gevelelementen in WZC Lozanahof 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Om de economische en financiële draagkracht van de inschrijver te kunnen bepalen, voegt de inschrijver bij zijn kandidaatstelling de drie meest recente jaarrekeningen. Indien de inschrijver niet bij wet verplicht is om een jaarrekening neer te leggen, voegt hij de meest recente balans en resultatenrekening bij zijn kandidaatstelling. Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden. Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de kandidaatstelling onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd. Los daarvan kan de aanbestedende overheid verdere inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig acht om de toestand van de inschrijver te beoordelen. Wordt uitgesloten van de opdracht: de inschrijver waarvan de economische en financiële situatie van die aard is dat zij problemen laat voorzien in geval van al dan niet langdurige samenwerking met de aanbestedende overheid.
Eventuele minimumeisen:
1. De drie meeste recente beschikbare jaarrekeningen of de meest recente balans en resultatenrekening. De kandidaat toont hierbij aan geen negatief eigen vermogen te hebben. De financiële ratio’s moeten overwegend positief zijn.
Indien deze informatie niet bij de kandidaatstelling wordt gevoegd, wordt de kandidaatstelling ongeldig verklaard en geweerd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van minstens twee gelijkaardige werken die de inschrijver gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht, met vermelding van: – een beschrijving van de opdracht – het bedrag – de datum – de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren – een contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer.De werken worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van werken voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Er kan door de aanbestedende overheid contact opgenomen worden met de opgegeven referenties.Tevens zullen de referenties gebruikt worden en in weging genomen worden dewelke niet werden opgegeven. 2. Staving door de kandidaat dat hij voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om binnen de Belgische wetgeving over erkenning klasse 2, categorie D te beschikken, dwz: Ofwel attest Belgische ErkenningOfwel attest erkenning afgeleverd door een EU- lidstaat, aangevuld met verklaring die aantoont dat deze gelijkwaardig is aan de voorwaarden van de Belgische erkenningOfwel gestaafde verklaring feitelijk te voldoen aan de voorwaarden gesteld volgens erkenning klasse 2, categorie D

Eventuele minimumeisen:
1. Opgave van minimum twee gelijkaardige werken in de afgelopen 5 jaar mits alle gevraagde vermeldingen.
2. Bewijs van de nodige erkenning bijvoegen.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-03

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Een plaatsbezoek aan de desbetreffende site is verplicht en aan te vragen bij:De heer Wim D’hondtTelefoon: + 32 475 83 93 66E-mail: wim.dhondt@zorgbedrijf.antwerpen.been dit minimaal 2 werkdagen op voorhand. Op dat moment krijgt u een duidelijk beeld van de te realiseren opdracht. Er kunnen vrijblijvend steeds bijkomende plaatsbezoeken worden gemaakt, steeds op aanvraag van de inschrijver. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]