Overheidsopdracht

Agentschap Facilitair Bedrijf

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 18/05/2020

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2020/HFB/OP/67765 - Hernieuwbouw landhuis tot schoolgebouw.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375378 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375378

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/OP/67765 – Hernieuwbouw landhuis tot schoolgebouw. 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/67765-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214230
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwbouw landhuis tot schoolgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeenschapsinstelling De GrubbeHollestraat 78 – 3078 Everberg
II.2.4. Beschrijving
Hernieuwbouw van een landhuis tot gebouw V (leslokalen en kantoren°. 
II.2.7. Looptijd
350 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-08-31 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Een plaatsbezoek is verplicht en moet plaatsvinden ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes.Er wordt een informatievergadering voorzien op 25.06.2020 om 10u00.De vergadering gaat door op volgende locatie:Gemeenschapsinstelling De GrubbeZie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top