Agentschap Voor Natuur En Bos

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van begrazings- en wildrasters in verschillende domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 8, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 92762032
E-mail:   els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484249

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van begrazings- en wildrasters in verschillende domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Referentienummer:   ANB-OTB-2023-119-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45342000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.
De verschillende opdrachten (afroepen) bestaan telkens uit één of meerdere van de hierna opgesomde technische componenten (niet limitatief) :
a. Werfinrichting en vrijstellen van de trajecten van de afsluitingen
b. Het verzamelen en afvoeren van afval van alle aard
c. Het afbreken en afvoeren van oude afsluitingen
d. Algemene voorbereidende, en aan de opdracht gerelateerde grondwerken
e. Het leveren en plaatsen van volgende mogelijke types van afsluitingen :
– Afsluitingen met prikkeldraad
– Afsluitingen met ruitdraad of draadgaas
– Afsluitingen met schrikdraad
– Afsluitingen met gladde draad
– …….
f. Het leveren en plaatsen van poorten, hekken en aanhorigheden, zowel in hout als metaal
g. Het leveren en plaatsen van bijhorende kleine constructies
h. Algemene terreinnivellering en -egalisatie, bezaaiingen en aanhorigheden
Bijkomend kunnen een aantal kleine of onvoorziene, bij de werken horende handelingen worden opgedragen door middel van een contingent beschikbare regie-uren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Kust-Westhoek  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Zandig Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Vlaamse Ardennen – Schelde-Leie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Groene Gordels  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Antwerpse Kempen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht is een raamovereenkomst in toepassing van art. 2, 35° en art. 43 van de wet van 17/06/2016 waarbij enkel de opgegeven éénheidsprijzen bindend zijn. De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer per perceel en alle voorwaarden zijn opgenomen in het bestek.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-04  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-04
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31