Alliantie Van Brusselse Coöperatieven Bv Cvba

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Alliantie Van Brusselse Coöperatieven Bv Cvba | Renovatiewerken aan de gebouwschil en omgevingsaanleg van 5 sociale woongebouwen op een bewoonde site gelegen Gazellelaan 50-52-54-56-58 in 1180 Brussel. In het kader van onderhavige opdracht wenst de A.O. de sociale samenhang en de duurzame ontwikkeling te versterken door in het kader van deze opdracht een inspanning te...
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Alliantie van Brusselse Coöperatieven BV cvba
Postadres :  Albert Dumontlaan 10, BE- 1200  Brussel
Contactpersoon:  Laurie DETILLEUX
Tel:   +32 478791226
E-mail:   ldetilleux@abcoop.be
Internetadres(sen):   https://slrb-bghm.brussels/fr/sisp/alliance-bruxelloise-cooperative  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453664

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiewerken aan de gebouwschil en omgevingsaanleg van 5 sociale woongebouwen op een bewoonde site gelegen Gazellelaan 50-52-54-56-58 in 1180 Brussel. In het kader van onderhavige opdracht wenst de A.O. de sociale samenhang en de duurzame ontwikkeling te versterken door in het kader van deze opdracht een inspanning te doen inzake opleiding en sociaalprofessionele invoeging en integratie.  
Referentienummer:   ABC SC scrl-2810/2018/04/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken aan de gebouwschil van 5 flatgebouwen met herstelling van het beton, de isolatie en gevelbekleding d.m.v. leien, vervanging van de ramen en borstweringen van de balkons. De werken betreffen ook de plaatsing van een mechanische ventilatie en overeenstemmende aanpassingen binnen (verlaagde plafonds, brandveiligheid van de kokers). De werken omvatten bovendien de directe omgeving van de woningen met de landschapsinrichting van de daken van de overdekte parkeergarages.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gazellelaan 50-52-54-56-58 te 1180-Brussel.
II.2.4. Beschrijving
Renovatiewerken aan de gebouwschil van 5 flatgebouwen met herstelling van het beton, isolatie en gevelbekleding d.m.v. leien, vervanging van de ramen en borstweringen van de balkons. De werken betreffen ook de plaatsing van een mechanische ventilatie en overeenstemmende aanpassingen binnen (verlaagde plafonds, brandveiligheid van de kokers). De werken omvatten bovendien de directe omgeving van de woningen met de landschapsinrichting van de daken van de overdekte parkeergarages.  
II.2.7. Looptijd
1800   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijvers mogen zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.Zij vullen het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in en verbinden zich ertoe op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid om binnen een termijn van 10 dagen onderstaande documenten te bezorgen (die documenten worden gevraagd in het geval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht en indien deze documenten niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid) :- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen (RSZ);- Attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van de fiscale schulden;- Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land;- De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden worden aangesteld met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming;- De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld, moeten worden meegedeeld.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
.A/ De offerte vermeldt: 1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt: 2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst; 3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.B/ De aannemer moet het bewijs leveren van zijn bekwaamheid om de opdracht goed uit te voeren door de voorlegging van :- 1 referentie die aantoont dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging, een complete renovatie-opdracht van een bewoond gebouw vergelijkbaar met het voorwerp van de opdracht, die aan de volgende kenmerken voldoet: betrekking hebben gehad op een project met een totaalbedrag van de werken excl. BTW groter of gelijk aan 2.000.000 euro ; betrekking hebben gehad op de bouw of renovatie van een voor huisvesting bestemd gebouw met minstens 40 wooneenheden. De ontvankelijkheid van de referentie is onderworpen aan de voorlegging van de volgende inlichtingen en/of documenten: 1) een attest van goede uitvoering opgesteld op naam van de aannemer, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 01/08/2017 en vóór de datum van ontvangst van de offerten. 2) alsook de documenten met de volgende informatie: a. het totale bedrag van de werken excl. BTW; b. de vermelding van het betreffende aantal eenheden.C/ De inschrijver vult deel II, A van het UEA in en vermeldt er de bovenstaande gegevens in verband met de erkenning. Als er referenties gevraagd worden, vult hij punt C 1 a) van deel IV van het UEA in.Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-22  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-31
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-22
Plaatselijke tijd:   11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Attentie:A/ Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt in de week van 22/08/2022. Neem contact op met de projectmanager : Laurie Detilleux – ldetilleux@abcoop.be.B/ Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te steilen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord.C/ De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13,  BE- 1000  Brussel
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]