Overheidsopdracht

Aquafin Nv

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/06/2020

DETAIL

Aquafin Nv | Algemene Leiding- en montagewerken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Dominique Cools
Tel: +32 4504116
Fax: +32 34583020
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Algemene Leiding- en montagewerken 
Referentienummer: CA/DC/2019/00319
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige aanneming omvat (niet limitatief)
1. Algemene elektromechanische vervangingen of aanpassingen aan bestaande pompstations en waterzuiveringsinstallaties, zoals bijvoorbeeld :
a. Vervangen van voetbochten
b. Vervangen van appendages, bijvoorbeeld afsluiters en debietmeters
c. Vervangen of aanpassen van bestaand leidingwerk
d. Plaatsen van nieuw leidingwerk
2. Beperkte bouwkundige aanpassingen, zoals bijvoorbeeld :
a. Plaatsen van looproosters en leuningen
b. Plaatsen van ladders
c. Uitvoeren van betonboringen, bijvoorbeeld voor muurdoorvoeren of verluchtingsdoeleinden
d. Plaatsen van taatspot in dekselopeningen
3. Plaatsen van door Aquafin geleverd materiaal zoals bv. plaatsen van pompen op nieuwe voetbochten
Elektrische aansluitingen en aanpassingen zijn niet inbegrepen in dit raamcontract.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Regio 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Regio 2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Regio 3 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Regio 4 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Regio 5 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Regio 6 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver legt minimum 3 referenties voor van gelijkaardige werken waarvan minstens 1 referentie in een ‘besloten ruimte’ in de afgelopen 3 jaar. Allen moeten in de omschrijving voldoen aan:
 LMRA / Toolboxmeeting
 Rapportering naar de klant
 Veiligheidsvergunningen
 Procesvergunningen
Vereiste erkenning: Minimum 1 categorie van onderstaande:
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1
C2 (Watervoorziening en leidingen leggen), Klasse 1
F1 (Montage- en demontagewerken (zonder leveringen)), Klasse 1
L1 (Leidingen plaatsen), Klasse 1
L2 (Pomp- en turbinestations uitrusten), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-08 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV – Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top