Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 21.705B/1 - Ieper, riolering Pilkem naar RWZI Ieper
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedngen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338828

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Lobelle
Postadres: Gistelsteenweg 112,BE-8490 Jabbeke-Varsenare
Contactpersoon: Dhr. Jonas Tant / Dhr. Philippe Lobelle
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): http://www.studiebureaulobelle.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 21.705B/1 – Ieper, riolering Pilkem naar RWZI Ieper 
Referentienummer: AQFINFRA-21705Blot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 21.705B/1 – Ieper, riolering Pilkem naar RWZI Ieper
– Aanleg van een nieuwe DWA-riool;
– Behoud + herstel waar nodig van bestaande leidingen als RWA-riool
– Aansluiten van huizen en straten op riolering
– Bouwen van aantal pompstations + aanleg persleiding
– Opbraak en heraanleg van wegverharding.
– Herinrichten van kruispunt Langemarkseweg – Pilkemseweg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Ieper
II.2.4. Beschrijving
Project 21.705B/1 – Ieper, riolering Pilkem naar RWZI Ieper – Aanleg van een nieuwe DWA-riool; – Behoud + herstel waar nodig van bestaande leidingen als RWA-riool – Aansluiten van huizen en straten op riolering – Bouwen van aantal pompstations + aanleg persleiding – Opbraak en heraanleg van wegverharding. – Herinrichten van kruispunt Langemarkseweg – Pilkemseweg. 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 6.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 200 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Lobelle bvba, Gistelsteenweg 112 te 8490 Jabbeke (tel. 050/30.00.30 – info@studiebureau-lobelle.be), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]