Overheidsopdracht

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/06/2020

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 23.029/1 - Hulshout, optimalisatie overstortleiding RWZI Hulshout
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Gudrun Willems
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377120

I.3. Communicatie

Officiële benaming: S.Bilt bvba
Postadres: Antwerpsesteenweg 45,BE-2830 Klein-Willebroek
Contactpersoon: Mevr. Barbara Verhoeven
Tel: +32 32167152
E-mail: barbara.verhoeven@sbilt.be
Internetadres(sen): http://www.sbilt.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.029/1 – Hulshout, optimalisatie overstortleiding RWZI Hulshout 
Referentienummer: AQFINFRA-23029lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.029/1 – Hulshout, optimalisatie overstortleiding RWZI Hulshout
Vervangen van de bestaande overstortleiding op de site van RWZI Hulshout door een nieuwe overstortconstructie met langere drempel (8m) en terugslagklep en door een open gracht tot aan de Bruggeneindse Laak. Er wordt een nieuwe toegangsweg in beton voorzien. Aan de zijde van de woningen wordt een groenbuffer ovv heesters gerealiseerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Hulshout
II.2.4. Beschrijving
Project 23.029/1 – Hulshout, optimalisatie overstortleiding RWZI Hulshout Vervangen van de bestaande overstortleiding op de site van RWZI Hulshout door een nieuwe overstortconstructie met langere drempel (8m) en terugslagklep en door een open gracht tot aan de Bruggeneindse Laak. Er wordt een nieuwe toegangsweg in beton voorzien. Aan de zijde van de woningen wordt een groenbuffer ovv heesters gerealiseerd. 
II.2.7. Looptijd
85 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 3 (of hoger).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-03 10:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-03
Plaatselijke tijd: 10:45
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 85 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij S.Bilt bvba, Mevr. Barbara Verhoeven (tel 03 216 71 52, barbara.verhoeven@sbilt.be), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top