Overheidsopdracht

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/06/2020

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 20.333A/2 - Gingelom, PS1 Kerkom-Dorp, PS2 Heusdenstraat 2DWA, PSB Cicindria
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Wit
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377126

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.333A/2 – Gingelom, PS1 Kerkom-Dorp, PS2 Heusdenstraat 2DWA, PSB Cicindria 
Referentienummer: AQFINFRA-20333Alot2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.333A/2 – Gingelom, PS1 Kerkom-Dorp, PS2 Heusdenstraat 2DWA, PSB Cicindria
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van drie pompstations, het installeren van een spoelsysteem voor het reinigen van een bergingscollector en het installeren van een automatisch reinigend rooster in een overstortkamer.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
– leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van de pompstations, het spoelsysteem en het automatisch reinigend rooster.
– op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Gingelom
II.2.4. Beschrijving
Project 20.333A/2 – Gingelom, PS1 Kerkom-Dorp, PS2 Heusdenstraat 2DWA, PSB Cicindria De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van drie pompstations, het installeren van een spoelsysteem voor het reinigen van een bergingscollector en het installeren van een automatisch reinigend rooster in een overstortkamer. Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: – leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van de pompstations, het spoelsysteem en het automatisch reinigend rooster. – op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie L2, klasse 2.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-03 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-03
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn van de aanneming bedraagt:- 120 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen- 30 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel- 30 kalenderdagen voor de proefperiode.Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top