Overheidsopdracht

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/06/2020

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | KRN3002 - Kraainem, heraanleg Tulpenstraat - Tulpenhof - Meiklokjeslaan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Wim Berghmans
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377163

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Talboom
Postadres: A. Meersmansdreef 1,BE-2870 Puurs
Contactpersoon: Dhr. Jeroen Defrancq
Tel: +32 38891212
E-mail: jeroen.defrancq@talboom.be
Internetadres(sen): http://www.talboom.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KRN3002 – Kraainem, heraanleg Tulpenstraat – Tulpenhof – Meiklokjeslaan 
Referentienummer: AQFINFRA-KRN3002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
KRN3002 – Kraainem, heraanleg Tulpenstraat – Tulpenhof – Meiklokjeslaan
De wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:
Voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen;
Opbreken van bestaande buizen en inspectieputten;
Aanleggen van rioleringen;
Maken van inspectieputten: zowel prefab als ter plaatse gestort beton;
Maken van een knijp-en overstortconstructie;
Maken van huis- en kolkaansluitingen;
Plaatsen van lijnvormige elementen;
Maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Kraainem
II.2.4. Beschrijving
KRN3002 – Kraainem, heraanleg Tulpenstraat – Tulpenhof – Meiklokjeslaan De wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak: Voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen; Opbreken van bestaande buizen en inspectieputten; Aanleggen van rioleringen; Maken van inspectieputten: zowel prefab als ter plaatse gestort beton; Maken van een knijp-en overstortconstructie; Maken van huis- en kolkaansluitingen; Plaatsen van lijnvormige elementen; Maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen 
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-03 11:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-03
Plaatselijke tijd: 11:45
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 140 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top