Overheidsopdracht

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 01/06/2020

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | Project 22.123/1 - Boutersem, afkoppeling grachtinlaat Spoorwegstraat - Oude Baan - Kolemveld
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Michaël Buset
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377192

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium
Postadres: Arenbergstraat 13, bus 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dhr. Luc Serbruyns
Tel: +32 23830640
E-mail: Luc.Serbruyns@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.123/1 – Boutersem, afkoppeling grachtinlaat Spoorwegstraat – Oude Baan – Kolemveld 
Referentienummer: AQFINFRA-22123lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.123/1 – Boutersem, afkoppeling grachtinlaat Spoorwegstraat – Oude Baan – Kolemveld
– Archeologisch onderzoek
– Aanleg riolering in (on)gewapend beton, met diameters 400 mm (35 m), 500 mm (21 m), en
600 mm (14 m)
– Aanleg riolering in gres, met diameter 250 mm (246 m)
– Maken van huisaansluitingen
– Opvullen van buiten dienst gestelde rioolbuizen
– Renovatie van 26 m riolering Ø500
– Aanleg van een talud met gestabiliseerde grond
– Aanleg van een gracht met kopmuren
– Aanleg van drie bufferbekkens met een totale buffercapaciteit van 5309 m³
– Constructie van inlaten, uitlaten, overstortconstructies en roosterbakken
– Aanleg of heraanleg van wegenis (ca. 460 m² grintgazon, 110 m² betonstraatstenen, 600 m²
asfaltverharding, 245 m² betonverharding en 1600 m² steenslagverharding)
– Herstellen van opritten en perceelstoegangen
– Signalisatie en markeringen
– Aanleg van grazige vegetaties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Boutersem
II.2.4. Beschrijving
Project 22.123/1 – Boutersem, afkoppeling grachtinlaat Spoorwegstraat – Oude Baan – Kolemveld – Archeologisch onderzoek – Aanleg riolering in (on)gewapend beton, met diameters 400 mm (35 m), 500 mm (21 m), en 600 mm (14 m) – Aanleg riolering in gres, met diameter 250 mm (246 m) – Maken van huisaansluitingen – Opvullen van buiten dienst gestelde rioolbuizen – Renovatie van 26 m riolering Ø500 – Aanleg van een talud met gestabiliseerde grond – Aanleg van een gracht met kopmuren – Aanleg van drie bufferbekkens met een totale buffercapaciteit van 5309 m³ – Constructie van inlaten, uitlaten, overstortconstructies en roosterbakken – Aanleg of heraanleg van wegenis (ca. 460 m² grintgazon, 110 m² betonstraatstenen, 600 m² asfaltverharding, 245 m² betonverharding en 1600 m² steenslagverharding) – Herstellen van opritten en perceelstoegangen – Signalisatie en markeringen – Aanleg van grazige vegetaties 
II.2.7. Looptijd
125 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 4.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-03 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-03
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 125 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top