Aquafin Nv – Directie Projectmanagement

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Projectmanagement | A0020208 - Gent, aanpassing afvoer ontwaterd slib naar slibsilo's
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Projectmanagement
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Gertjan Van Eeckhout
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484239

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0020208 – Gent, aanpassing afvoer ontwaterd slib naar slibsilo’s  
Referentienummer:   AQFINFRA-A0020208-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45252130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0020208 – Gent, aanpassing afvoer ontwaterd slib naar slibsilo’s
Het slibafvoer systeem op RWZI Gent is verouderd en niet meer volgens standaard. Er zijn 3 centrifuges die het slib ontwateren, de droge slibpompen moeten aangepast worden, zodat het slib met PE-dosering en perslucht-injectie in de silo’s getransporteerd kan worden. Hiertoe dienen nieuwe nozzles in de silo’s gelast te worden, moet er nieuwe piping voorzien worden, nieuwe PE-pompen, 1 slibpomp, enz…
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent
II.2.4. Beschrijving
A0020208 – Gent, aanpassing afvoer ontwaterd slib naar slibsilo’s   Het slibafvoer systeem op RWZI Gent is verouderd en niet meer volgens standaard. Er zijn 3 centrifuges die het slib ontwateren, de droge slibpompen moeten aangepast worden, zodat het slib met PE-dosering en perslucht-injectie in de silo’s getransporteerd kan worden. Hiertoe dienen nieuwe nozzles in de silo’s gelast te worden, moet er nieuwe piping voorzien worden, nieuwe PE-pompen, 1 slibpomp, enz…  
II.2.7. Looptijd
280   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 3.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-07  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-07
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Aquafin nvInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 280 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen:• 60 kalenderdagen voor studie en indienen technische voorstellen (incl opmeten en intekenen site)• 30 kalenderdagen om technische voorstellen goed te keuren (AQ)• 90 kalenderdagen voor levering machines (parallel wordt elektrisch schema getekend en goedgekeurd)• 70 kalenderdagen voor ombouw on site (2x3w per ombouw silo + 4w ombouw pomp 2) • 30 kalenderdagen voor de proefperiode Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Plaatsbezoek :Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op maandag 12/06/2023. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Gertjan Van Eeckhout , projectleider Aquafin, contactgegevens in synopsis.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31