Az Delta Vzw

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Az Delta Vzw | IP-TV
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Delta vzw
Postadres: Rode-Kruisstraat 20,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Danny Vervaeke
E-mail: danny.vervaeke@azdelta.be
Internetadres(sen): www.azdelta.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: AZ Delta vzw
Postadres: Rode-Kruisstraat 20,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Danny Vervaeke
E-mail: danny.vervaeke@azdelta.be
Internetadres(sen): www.azdelta.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IP-TV 
Referentienummer: AZDELTA/2018/052
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32320000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse leverplaatsen AZ Delta (Campus AZDeltalaan en Brugsesteenweg te Roeselare, campus Menen en campus Rembert Torhout)
II.2.4. Beschrijving
AZ Delta wil voorzien in een digitale TV en hospitality TV omgeving via IPTV. Hiertoe willen we middels deze opdracht voorzien in een raamcontract voor enerzijds TV’s voor de patiëntenkamers en dagziekenhuizen, en tablets voor op de dialyseafdeling. Anderzijds worden in dit raamcontract ook de software platformen besteld, en afspraken vastgelegd voor de ondersteuning en verdere uitbreiding van dit platform. De plaats van uitvoering is hoofdzakelijk de nieuwbouw campus te Rumbeke. De opdracht omvat ook de plaatsing van head-ends op de campussen Brugsesteenweg en Menen. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Z-score van het laatste boekjaar.
Eventuele minimumeisen:
1. Score is > 1,8.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De voorstellen moeten een overzicht van de bewezen expertise en ervaring van de inschrijver bevatten omtrent het succesvol afronden van projecten die vergelijkbaar zijn met dit project.Gelieve voor elk project en / of verwijzing het volgende te vermelden : Naam van het project; Naam en adres van de klant; Duur van de overeenkomst; Beschrijving van de aangeboden diensten; Bedrag van het contract; Status en opmerkingen.

Eventuele minimumeisen:
1. Een minimum van drie project referenties van gelijkaardige omvang als dit project moet worden verstrekt. De projecten moeten hebben plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Locatie : nieuwbouwcampus te RumbekeAanmelden via Mr. Steven Degryse ( 051/23 39 76)Attest in bijlageDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg (arrondissement Kortrijk), BE nvt

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt.AZ Delta verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]