Az Monica

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 28/05/2023

DETAIL

Az Monica | RAAMOVEREENKOMST OPERATIETAFELS VOOR OPERATIEKWARTIER CAMPUS ANTWERPEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Monica
Postadres :  Florent Pauwelslei 1, BE- 2100  Deurne
E-mail:   aankoop@azmonica.be
Internetadres(sen):   www.azmonica.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483845

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST OPERATIETAFELS VOOR OPERATIEKWARTIER CAMPUS ANTWERPEN  
Referentienummer:   MON-AD/EDC/2022/024-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33192230
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST OPERATIETAFELS VOOR OPERATIEKWARTIER CAMPUS ANTWERPEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
RAAMOVEREENKOMST OPERATIETAFELS VOOR OPERATIEKWARTIER CAMPUS ANTWERPEN  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-03  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-03
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-26