Blankenberge

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Blankenberge | Raamovereenkomst - Leveren van dranken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Blankenberge
Postadres :  J.F. Kennedyplein 1, BE- 8370  Blankenberge
Contactpersoon:  Dirk Dewulf
Tel:   +32 50636704
E-mail:   dirk.dewulf@blankenberge.be
Internetadres(sen):   http://blankenberge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458914

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst – Leveren van dranken  
Referentienummer:   Blankenberge-FD/OCB/DD/02 Dranken-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15960000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van dranken in diverse verpakkngen (flessen, blikken, vaten,.), voor het Stadsbestuur van Blankenberge
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Woonzorgcentrum De Strandjutter te Blankenberge
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor levering van dranken in flessen, blikken, vaten,.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-12-19
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-12-18
Verlenging mogelijk:   JA
2 x 1 jaar of 1 x 2 jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Geen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
Geen bemerkingen vanwege de bank.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermel-ding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
Er dienen minsten 3 attesten afkomstig van bovengenoemde instanties te worden bijgevoegd die aantonen dat de opdracht tot voldoening wordt of werd uitgevoerd.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-31  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-31
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]