Brugge

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Brugge | Raamovereenkomst voor het voegvullen en herbestraten van wegen in het centrum.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   Joachim.Calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453775

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbaar Domein
Postadres :  Hoogstraat 37, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   Joachim.Calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het voegvullen en herbestraten van wegen in het centrum.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2022-041-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233141
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze werken: Raamovereenkomst voor het voegvullen en herbestraten van wegen in het centrum.
Toelichting: De opdracht omvat het herbestraten en/of het voegvullen van de rijwegen in het centrum van Brugge. De plaats en de aard van de werken is vooraf niet gekend.
Plaats van uitvoering: Brugge sector centrum
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brugge sector centrum
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het voegvullen en herbestraten van wegen in het centrum.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Er kunnen drie stilzwijgende verlengingen zijn.   Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van de opdracht.   De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om de opdracht op te zeggen mits inachtname van een opzegtermijn van minstens 90 kalenderdagen voor het einde van de basisopdracht of van een latere verlenging.   Een opzegging dient steeds via aangetekend schrijven te gebeuren.   Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de aannemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.   De basislooptijd van het contract loopt vanaf dag na ontvangst bestelbrief en zal een einde nemen op 31 december 2022.   Het contract zal 3 maal stilzwijgend kunnen verlengd worden, telkens met een periode van 12 kalendermaanden, zijnde dus een mogelijke stilzwijgende verlenging.   Zie bestek pagina 16.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-15
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   Digitale opening via e-Tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]