Brugge

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Brugge | Heraanleg van marktplein Zeebrugge.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484281

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbaar Domein
Postadres :  Buiten de Smedenpoort 2, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Joachim Calcoen
E-mail:   joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg van marktplein Zeebrugge.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2023-016-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project omvat hoofdzakelijk het opbreken van bestaande verhardingen incl. funderingen, grondwerken, aanleg cementbetonverhardingen en verhardingsaanleg in kleinschalige materialen, leveren en plaatsen van straatmeubilair en speeltoestellen, groenaanleg en groenonderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
Heraanleg van marktplein Zeebrugge.  
II.2.7. Looptijd
80   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-06
Plaatselijke tijd:   10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Digitale opening via e-Tendering.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 – 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31