Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie M

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie M | Opdracht voor Bijstand aan het Opdrachtgeverschap “Facilitators Autoluwe Wijken”
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Mobiliteit en verkeersveiligheid
Postadres :  Sint-Lazarusplein 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Kristof De Mesmaeker
E-mail:   kdemesmaeker@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483213

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Mobiliteit en verkeersveiligheid
Postadres :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Mobiliteit en verkeersveiligheid, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Lilly SZAMRETO
E-mail:   lszamreto@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor Bijstand aan het Opdrachtgeverschap “Facilitators Autoluwe Wijken”  
Referentienummer:   DAA-BMB/DMSR-DMV/K22.056-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het lokale mobiliteitscontract (LMC) is een instrument voor samenwerking tussen het gewest en de gemeenten dat in het leven geroepen werd door het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030. Deze tool heeft tot doel de uitvoering van de maatregelen ter vermindering van het autoverkeer in de wijken (nieuwe circulatieplannen) te ondersteunen. Deze maatregelen vallen hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de gemeenten.
In 2020 werd van start gegaan met een eerste reeks van tien lokale mobiliteitscontracten en in de eerste helft van 2022 waren de eerste verwezenlijkingen op het terrein een feit.
Begin 2023 werd een nieuwe op de gemeenten gerichte projectoproep uitgeschreven voor vijf bijkomende LMC’s. Deze oproep zal a priori hernieuwd worden in 2024 voor nog eens vijf LMC’s.
Op basis van deze eerste ervaringen en rekening houdend met de toenemende reikwijdte van de tool, wil Brussel Mobiliteit zijn competenties versterken en ontwikkelen voor de omkadering, opvolging en uitvoering van de lokale mobiliteitscontracten. De specifieke competenties waar Brussel Mobiliteit naar op zoek is, worden beschreven in de verschillende percelen van deze opdracht. Deze dienstenopdracht, geplaatst in de vorm van een raamovereenkomst, is opgedeeld in drie percelen:
– Perceel 1: Ondersteuning bij de diagnose en de evaluatie
– Perceel 2: Uitvoeringsplannen en opvolging van de uitvoering
– Perceel 3: Ontwerp en verwezenlijking van emblematische locaties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ondersteuning bij de diagnose en de evaluatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Elk LMC start met een multimodale mobiliteitsstudie aangestuurd door Brussel Mobiliteit, die evenwel wordt toevertrouwd aan de technische expertise van een studiebureau via een andere overheidsopdracht van Brussel Mobiliteit. Dit studiebureau maakt een diagnose, stelt verschillende circulatieschema’s voor, stelt een gebudgetteerd actieplan op en verzekert participatie en communicatie in elke fase van het proces.   Perceel 1 van deze opdracht heeft tot doel samen te werken met de leidend ambtenaar van Brussel Mobiliteit om hem te helpen bij de coördinatie van deze multimodale studie.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan 2 keer verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 1 jaar via een uitdrukkelijke beslissing betekend door de aanbestedende overheid, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de lopende termijn.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Uitvoeringsplannen en opvolging van de uitvoering  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Na afloop van de studiefase moeten de partijen die betrokken zijn bij het LMC (gemeente(n) en gewest) een interventieprogramma opstellen voor de interventies die ieder van hen moet uitvoeren, met een uitvoeringsplanning en een budget.   De opdracht bestaat erin dit interventieprogramma op te stellen, met de planning en het budget voor de interventies die Brussel Mobiliteit moet verrichten.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan 2 keer verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 1 jaar via een uitdrukkelijke beslissing betekend door de aanbestedende overheid, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de lopende termijn.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ontwerp en verwezenlijking van emblematische locaties  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Tijdens de studiefase worden de emblematische locaties geïdentificeerd. Het kan gaan om plaatsen die opgewaardeerd moeten worden of ruimten die onlangs werden vrijgemaakt voor verblijfsfuncties (bv. een weg die afgesloten wordt om een plein te vergroten). Er kunnen ook meer eenvoudige inrichtingen worden aangevraagd, zoals modale filters (inrichtingen die de actieve modi doorlaten, maar auto’s niet). Deze inrichtingen bevinden zich zowel op gemeentewegen als op gewestwegen en vereisen geen stedenbouwkundige vergunning (ofwel omdat het voorwerp geen SV vereist cf. besluit geringe omvang, ofwel omdat het project een test is die maximaal twee jaar zal duren).   In afwachting van de stedenbouwkundige vergunningen worden tijdelijke inrichtingen geplaatst voor een duur van zes maanden tot twee jaar. Deze inrichtingen moeten winst opleveren op het vlak van openbare ruimte, beplanting en verbetering van het levenskader. Het kunnen autonome inrichtingen zijn of inrichtingen die worden gebruikt in het kader van een partnerschap met een vereniging (de projectoproep aan de verenigingen maakt geen deel uit van deze overheidsopdracht).   De opdracht heeft een drieledig doel: tijdelijke en duurzame inrichtingsconcepten voorstellen; de rol vervullen van facilitator ten aanzien van de buurtbewoners in het kader van een participatieve benadering voor het ontwerpen van de inrichtingen en/of de bestemming van de ruimte; de tijdelijke inrichtingen (gezamenlijk) aanleggen. Deze derde opdracht kan worden uitbesteed en zal niet automatisch geactiveerd worden voor elke opdracht.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan 2 keer verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 1 jaar via een uitdrukkelijke beslissing betekend door de aanbestedende overheid, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de lopende termijn.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-27  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-06-27
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Ik beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet ingesteld worden bij de Raad van State:- Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid;- Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring;Voor meer details over de beroepprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23