Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie P

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie P | Kleine inrichtingswerken op gewestwegen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Postadres :  Sint-Lazarusplein 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Ir Eric Monami-Michaux, Directeur-Diensthoofd
E-mail:   emonami@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453427

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Postadres :  Sint-Lazarusplein 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Olivier LIBERT
Tel:   +32 22042112
E-mail:   olibert@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kleine inrichtingswerken op gewestwegen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Referentienummer:   DAA-BMB/DPV-DPW/V21.009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht van werken betreft:
• De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de bestaande of uit te voeren constructies.
• Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12 m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken.
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.
• Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen.
• Het afbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen.
• Het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering der werken.
• Het afbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering der werken.
• Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard.
• Het afbreken van allerlei buizen en omhulses van alle aard.
• Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is.
• Het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen.
• Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden.
• Het aanbrengen van een onderfundering van zand.
• Het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk.
• Het uitvoeren van een fundering uit continue steenslagfundering behandeld met cement.
• Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met zandcement.
• De aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het afstromend water, met inbegrip van de levering van waterslikkers, bezoekkamers, buizen en hun aansluiting op de riolen.
• Het op peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen.
• De uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz.
• De uitvoering van verhardingen van diverse aard.
• De uitvoering van voetpaden.
• De uitvoering van markeringen en signalisatie.
• Het verwerken van teelaarde, het bezaaien van bermen, de eventuele beplantingen en het bouwen van boombakken.
• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
• De aansluiting op bestaande wegen, en andere bestaande inrichtingen.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp zijn van posten met “te verantwoorden sommen”.
• Landschapswerken en bijhorende leveringen.
• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Proeven voor nazicht en oplevering.
• Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode.
• Het maaien van grasperken, hakken en spitten.
• Alle andere prestaties die niet uitdrukkelijk beschreven worden in de bestek of de bijlagen ervan maar die nodig zijn voor een perfecte afwerking en voor het functioneren van de constructies, met inachtnemingvan de regels van goed vankmanschap, de regelgeving en de toepasselijke documenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht kan driemaal met één jaar velengd worden.   In geval van een verlenging, zal de opdracht verlengd worden binnen de initiële termijnen en voorwaarden opgenomen in de opdrachtdocumenten.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Erkenning Categorie C – Klasse 6

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
lk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet ingesteld worden bij de Raad van State:- Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid;- Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring;Voor meer details over de beroepprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]