Brussels Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer En Dringende Medische Hulp

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 10/04/2019

DETAIL

Brussels Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer En Dringende Medische Hulp | BHDBDMH - DAS2018-104 - Aankoop van sportkleding en -accessoires, alsook van sportschoenen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Postadres: Helihavenlaan, 15,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Overheidsopdrachtencel van BHDBDMH – Stéfan VAN DEN ABEELE
Tel: +32 473881780
E-mail: stefan.vandenabeele@firebru.brussels
Internetadres(sen): https://be.brussels/siamu/a-propos-du-siamu https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338449

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BHDBDMH – DAS2018-104 – Aankoop van sportkleding en -accessoires, alsook van sportschoenen 
Referentienummer: SIAMU-DAS2018-104-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
MEERJARIGE RAAMOVEREENKOMST van LEVERINGEN, in PERCELEN
Periodieke aankoop van sportkleding en -accessoires (PERCEEL 1), alsook van sportschoenen (PERCEEL 2) voor de DBDMH.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
PERCEEL 1 – Periodieke levering van sportkleding en -accessoires voor mannen en vrouwen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel, BELGIE
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 1 – Periodieke levering van sportkleding en -accessoires voor mannen en vrouwen. Dit perceel 1 wordt onderverdeeld in 2 afzonderlijke ONDERDELEN: ? ONDERDEEL 1: Periodieke levering van sportkledij opgenomen in een prijslijst (bestaande uit de tweeëndertig meest bestelde posten) opgesteld door de aanbestedende dienst. Dit eerste ONDERDEEL is onderverdeeld in 2 postengroepen, waarbij elke familie overeenkomt met een materiaalcategorie: -Postengroep 1 – Sportkleding -Postengroep 2 – Representatieve sportkleding en -accessoires. De artikelen in dit ONDERDEEL 1 vormen samen de bevoorrechte en preferente catalogus van de DBDMH (met vermelding van de basisbenodigdheden die gekenmerkt worden door het feit dat ze vaak terugkomen).  ? ONDERDEEL 2: Periodieke levering van alle sportkleding en -accessoires opgenomen in de algemene catalogus van sportkleding van de inschrijver, maar niet vermeld in de door de aanbestedende dienst opgestelde prijslijst (bedoeld voor ONDERDEEL 1). 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
PERCEEL 2 – Periodieke levering van sportschoenen voor mannen en vrouwen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel, BELGIE
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 2 – Periodieke levering van sportschoenen voor mannen en vrouwen Dit perceel 2 wordt onderverdeeld in 2 afzonderlijke ONDERDELEN: ? ONDERDEEL 1: Periodieke levering van sportschoenen opgenomen in een prijslijst (bestaande uit de twee meest bestelde posten) opgesteld door de aanbestedende dienst. De artikelen in dit ONDERDEEL 1 vormen samen de bevoorrechte en preferente catalogus van de DBDMH (met vermelding van de basisbenodigdheden die gekenmerkt worden door het feit dat ze vaak terugkomen).  ? ONDERDEEL 2: Periodieke levering van alle sportschoenen opgenomen in de algemene catalogus van sportschoenen van de inschrijver, maar niet vermeld in de door de aanbestedende dienst opgestelde prijslijst (bedoeld voor ONDERDEEL 1). 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-24 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: BHDBDMH, Overheidsopdrachtencel, Helihavenlaan, 15, 1000 BRUSSELInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Toute personne représentant un opérateur économique ayant déposé offre

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
!!! De aandacht van de inschrijvers wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat tijdens de periode voor raadpleging van de opdracht een VERPLICHTE voorafgaande vergadering is voorzien. Aangezien deze vergadering VERPLICHT is, zal de aanwezigheid van de inschrijver tijdens deze vergadering de geldigheid van de ingediende offerte bepalen. Tijdens deze vergadering zal de aanbestedende dienst de structuur en de filosofie van de opdracht toelichten, alsook de wijze waarop de raamovereenkomst wordt uitgevoerd, en zullen de aanwezige vennootschappen de vragen kunnen stellen die zij nuttig achten. De concrete modaliteiten voor deze vergadering zijn de volgende : de vergadering zal plaats vinden, voor PERCEEL 1, op dinsdag 7 mei 2019, om 10u, en voor PERCEEL 2, op dinsdag 7 mei 2019, om 11u30, in de vergaderzaal gelegen op 2de verdieping van DBDMH, Helihavenlaan, 15, te B – 1000 BRUSSEL. Voor verdere inlichtingen over deze vergadering, gelieve contact te nemen met Dhr Stéfan Van Den Abeele (+32.473.88.17.80 ; stefan.vandenabeele@firebru.brussels).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]