Brussels Major Events

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 07/04/2019

DETAIL

Brussels Major Events | RENTAL AND DELIVERY, ASSEMBLY, DISASSEMBLY & PICK-UP SERVICES FOR CHRISTMAS CHALETS IN THE CONTEXT OF THE WINTER WONDERSEVENT
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Major Events
Postadres: Petite rue du musée 6,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 23196353
E-mail: a.falys@bmeo.be
Internetadres(sen): www.brusselsmajorevents.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338191

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RENTAL AND DELIVERY, ASSEMBLY, DISASSEMBLY & PICK-UP SERVICES FOR CHRISTMAS CHALETS IN THE CONTEXT OF THE WINTER WONDERSEVENT 
Referentienummer: BME-CSC 2019-003 – Chalets Plaisirs d’Hiver-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39154100DA42, FG16, QA11
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
The contract covers the rental of single and double Christmas chalets for merchants as part of the Winter Wonders event, which runs in Brussels for five weeks from late November to early January, as well as their delivery, assembly, disassembly and pick-up services.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
BOURSE Zone 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Bourse district 1000 Brussels
II.2.4. Beschrijving
Rental for 5 weeks of 75 single chalets, at least 25 of which can be opened laterally and 10 with full opening of the front panel, as well as their delivery, assembly, disassembly and pick-up services.  
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
The contract may be renewed for two years 

Lot 2

II.2.1. Benaming
VISMET Zone 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Marché aux Poissons district 1000 Brussels
II.2.4. Beschrijving
Rental for 5 weeks of 120 single chalets, at least 15 of which can be opened laterally and 25 with full opening of the front panel and of 25 double chalets, at least 5 of which can be opened laterally and 20 with full opening of the front panel, as well as their delivery, assembly, disassembly and pick-up services. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
The contract may be renewed for two years 

Lot 3

II.2.1. Benaming
MONNAIE et PIETONNIER Zone 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Monnaie and pedestrian district 1000 Brussels
II.2.4. Beschrijving
Rental for 5 weeks of 10 single chalets which can be opened laterally, with full opening of the front panel and of 10 double chalets, at least 10 of which can be opened laterally and with full opening of the front panel, as well as their delivery, assembly, disassembly and pick-up services. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
The contract may be renewed for two years. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
SAINTE-CATHERINE, TOUR NOIRE, RUE ORTS et RUE DEVAUX Zone 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Center district 1000 Brussels
II.2.4. Beschrijving
Rental for 5 weeks of 20 single chalets, at least 10 of which can be opened laterally and 10 with full opening of the front panel and of 10 double chalets, at least 10 of which can be opened laterally and with full opening of the front panel, as well as their delivery, assembly, disassembly and pick-up services. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
The contract may be renewed for two years. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Unassembled chalets may not occupy the public space for more than 3 days for lots 1 and 2 and more than one day for lots 3 and 4 and the pick-up of the chalets must occur within a maximum of 3 days for lots 1 and 2 and 1 day for lots 3 and 4.For each lot, the assembly and disassembly can not last more than 5 days respectively.Each tenderer shall attach to its bid, for each lot for which it is bidding, a provisional schedule setting out the number of days necessary respectively for the assembly of the chalets concerned and for their disassembly, as well as the period it schedules between delivery and the start of assembly, on the one hand, and between disassembly and pick-up, on the other hand, in accordance with the indications given above. The schedule thus proposed must be respected during each edition of the event covered by the contract and its possible renewal.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-15 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: BME Office

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]