Dienstverlenende Vereniging Dender, Durme, Schelde (d.d.s.)

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 15/09/2022

DETAIL

Dienstverlenende Vereniging Dender, Durme, Schelde (d.d.s.) | Groenonderhoud D.D.S. -Industrieel patrimonium
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde (D.D.S.)
Postadres :  Bevrijdingslaan 201, BE- 9200  Dendermonde
Contactpersoon:  De heer Tim Speleers
Tel:   +32 52691855
E-mail:   Tim.speleers@dds-streekregisseurs.be
Internetadres(sen):   www.dds-verko.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud D.D.S. -Industrieel patrimonium  
Referentienummer:   2022/004
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud rondom industriële panden en aan bedrijfsgronden in eigendom van Dienstverlenende Vereniging D.D.S. alsook rondom de bedrijfs- en kantoorgebouwen van D.D.S. en Verko. Dit uitgezonderd het voormalig stortterrein.   Wijziging van de opdracht is mogelijk. Op de eigen site zitten afbraak- en nieuwbouwprojecten in de pijplijn.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Wanneer het opdrachtgevend bestuur de opdracht niet wenst verder te zetten na de vastgestelde termijn van één jaar, zal dit uiterlijk 3 maand voor het verstrijken van de vastgestelde termijn van één jaar per aangetekend schrijven worden gemeld aan de dienstverlener.   Wanneer de dienstverlener de opdracht niet wenst verder te zetten na de vastgestelde termijn .(zie opdrachtdocumenten)  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst (max. 3) van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 1 van de aangeleverde referenties dient een bedrag van meer dan 20.000 EURO te behelzen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-25  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-25
Plaatselijke tijd:   13:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-16

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]