Directie Vervoerinfrastructuur

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 06/08/2022

DETAIL

Directie Vervoerinfrastructuur | 1.41.1.1. Ontwerpersopdracht - Heraanleg Jules Bordetlaan te Evere - Dienstenopdracht - Openbare procedure
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres :  Vooruitgangstraat 56, BE- 1210  Brussel
Tel:   +32 22774665
E-mail:   aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.beliris.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454343

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1.41.1.1. Ontwerpersopdracht – Heraanleg Jules Bordetlaan te Evere – Dienstenopdracht – Openbare procedure  
Referentienummer:   Beliris-1.41.1.1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht betreft de herinrichting van de Jules Bordetlaan (gedeelte tussen de Zaventemstraat en de Leopold III-laan).
De Jules Bordet laan ligt in de gemeente Evere en is in het beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De bedoeling is om het statuut van de wegenis ‘type autostrade’ met meerdere rijbanen te doen veranderen naar een meer stedelijk of gemeentelijk statuut ‘type boulevard of laan’.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht betreft de herinrichting van de Jules Bordetlaan (gedeelte tussen de Zaventemstraat en de Leopold III-laan).   De Jules Bordet laan ligt in de gemeente Evere en is in het beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   De bedoeling is om het statuut van de wegenis ‘type autostrade’ met meerdere rijbanen te doen veranderen naar een meer stedelijk of gemeentelijk statuut ‘type boulevard of laan’.   De huidige opdracht heeft betrekking op een volledige ontwerpopdracht.   Alle prestaties die horen bij de opdracht worden omschreven in Deel D – technische bepalingen) en omvatten naast de klassieke prestaties van een volledige ontwerpopdracht o.a. de volgende bijkomende prestaties :   * de hergebruiksinventaris en zijn opvolging (als die nog niet bestaat) ;   * de studie naar de fytosanitaire toestand, de biodiversiteit en de ecologische situatie van de site;   * het participatieproces   * de vertalingen van bepaalde documenten en plannen in de andere taal FR/NL dan die van de offerte.   De volgende onderdelen vormen de vaste schijf:   -“Basis zone”: Jules Bordetlaan (40.859 m²)   -“La contre-allée” (zone 1: 5.925 m²)   -“Het kruispunt met de Zaventemstraat » (zone 3 : 6.920 m²)   Het volgende onderdeel vormt een voorwaardelijke schijf:   -“La Place du cimetière” (zone 2 : 6.920 m²) »  
II.2.7. Looptijd
90   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
B.2.2. Documenten van toegangsrecht en kwalitatieve selectieDe inschrijver voegt bij zijn offerte het naar behoren ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) met in geval van toepassing de gevraagde bijlagen.Zie ook infra – draagkracht van derden.De aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit dat eventueel meerdere UEA’S moeten worden ingediend : zie 2.2 – draagkracht van andere entiteiten.Het betreft een verklaring op eer van de economische operatoren die dienst doet als voorlopig bewijs ter vervanging van certificaten en attesten, waarmee de economische operator verklaart dat hij zich niet in een situatie bevindt die kan of moet leiden tot uitsluiting van een operator, met vermelding van de eventuele corrigerende maatregelen en dat hij beantwoordt aan de toepasselijke selectiecriteria.De opdrachtgever kan op elk moment van de procedure een inschrijver vragen om de documenten en bewijsstukken te bezorgen die in de volgende paragraaf beschreven worden, ongeacht het stadium waarin de procedure zich bevindt. Deze documenten moeten bezorgd worden voor alle leden van het multidisciplinaire team, ongeacht of het daarbij nu om een of meerdere partners van de vereniging gaat of om onderaannemers op wier capaciteit een beroep gedaan wordt.De aandacht wordt gevestigd op het feit dat deze controle de snelle bezorging zal vergen van de attesten en certificaten die in de volgende paragrafen gedetailleerd worden.De opdrachtgever zal voor de gunning aan de voorlopig weerhouden inschrijver vragen om de documenten en bewijsstukken te bezorgen waarnaar hij in zijn UEA verwezen heeft en die niet gratis toegankelijk zijn. Het formulier wordt aan voorliggend bestek toegevoegd, zowel in XML- als in PDF-formaat (in beide nationale talen, FR en NL). De inschrijver wordt verzocht om het online formulier in te vullen via https://ec.europa.eu/tools/espd, dit af te drukken in PDF en het bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen.B.2.2.1. UEA, III: Uitsluitingsgronden NB: Voor de offertes die worden ingediend door combinaties van ondernemers zijn de bepalingen van dit deel “toegangsrecht” op elk lid afzonderlijk van toepassing, evenals op derden op wiens draagkracht men in het kader van de kwalitatieve selectie een beroep doet.De uitsluitingsgronden in hoofdstukken A, B en C van dit deel worden mutatis mutandis vermeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 en uitvoeriger beschreven in artikelen 61 tot 64 van het KB van 18 april 2017. Die uitsluitingsgronden worden hieronder vermeld.Corrigerende maatregelenDe inschrijver die in een van de in artikel 69 van de wet bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure (art. 70§1 van de wet van 17 juni 2016). Wanneer de aanbestedende overheid overweegt om een in artikel 69 van de wet bedoelde uitsluitingsgrond in te roepen, dan geeft hij aan de inschrijver de mogelijkheid om de corrigerende maatregelen aan te dragen in de loop van de plaatsingsprocedure (art. 70§3 van de wet van 17 juni 2016).Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden, moet de inschrijver, bij de aanvang van de procedure, op eigen initiatief bewijzen dat hij de vereiste corrigerende maatregelen genomen heeft (art. 70, §2 van de wet van 17 juni 2016). Deze corrigerende maatregelen zijn evenwel niet van toepassing:- als de inschrijver is uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde (gedurende de uitsluitingsperiode bepaald door voornoemde beslissing);- bij niet-naleving door de inschrijver van zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. UEA, III, A: gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingenDe verplichte uitsluitingsgronden zoals vermeld in artikel 67 van de Wet zijn integraal van toepassing op deze opdracht.Deelname aan een criminele activiteit zoals gedefinieerd door art. 2, Richtlijn (EU) 2018/1673 leidt eveneens tot uitsluiting van onderhavige overheidsopdracht.De controle van de verplichte uitsluitingsgronden zal gebeuren aan de hand van de uittreksels uit het strafregister.DOCUMENT TOE TE VOEGEN aan de offerte: een lijst dewelke vermeldt:• Elke natuurlijke en/of rechtspersoon die zetelt in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de inschrijver. • De entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan voor de kwalitatieve selectie.DOCUMENTEN waarom in voorkomend geval verzocht wordt door de aanbestedende overheid in het kader van de controle van het UEA Voor Belgische ondernemingen:- een uittreksel uit het strafregister van elke natuurlijke of rechtspersoon die zetelt in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de inschrijver en de entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan waaruit blijkt dat deze personen niet veroordeeld werden door een vonnis met kracht van gewijsde voor een verplichte uitsluitingsgrond zoals bepaald in artikel 67 wet 17.06.2016. Voor buitenlandse ondernemingen:- een uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) van de rechtspersonen (inschrijver + combinatie ondernemers + entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan) – een uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) van elke natuurlijke of rechtspersoon die zetelt in de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de inschrijver en de entiteiten op wiens draagkracht beroep werd gedaan waaruit blijkt dat deze personen niet veroordeeld werden door een vonnis met kracht van gewijsde voor een verplichte uitsluitingsgrond zoals bepaald in artikel 67 wet 17.06.2016.De weerhouden inschrijver zal gevraagd worden om de bovenvermelde uittreksels uit het strafregister aan te leveren en dit voor de gunningsbeslissing. UEA, III, B: gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premiesDe inschrijver moet in orde zijn:- met zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen tot en met het laatste verstreken burgerlijk kwartaal vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes;- met zijn professionele fiscale verplichtingen voor de laatste verstreken fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes.De controle van de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden zal voor de belgische ondernemingen gebeuren via de Telemarc-applicatie. DOCUMENTEN TOE TE VOEGEN aan de offerte: Voor buitenlandse ondernemingen:Voor inschrijvers of leden van het team uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden attesten van de bevoegde autoriteiten toegevoegd die bewijzen dat de inschrijver in orde is met zijn hierboven vermelde verplichtingen. DOCUMENTEN waarom in voorkomend geval opnieuw verzocht wordt in het kader van de controle van het UEA Voor buitenlandse ondernemingen:Voor inschrijvers of leden van het team uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden attesten van de bevoegde autoriteiten toegevoegd die bewijzen dat deze in orde is/zijn met zijn hierboven vermelde verplichtingen. UEA, III, C: gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfoutenDoor de indiening van zijn UEA verklaart de inschrijver en elke entiteit op wiens draagkracht hij beroep doet, zich niet in 1 van de in artikel 69 wet 17.06.2016 vermelde facultatieve uitsluitingsgevallen te bevinden. Opmerking:De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu-en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
B.2.2.2. UEA, IV: Selectiecriteria (kwalitatieve selectie)TECHNISCHE BEKWAAMHEID : De inschrijver voegt bij zijn offerte 2 referenties:Een referentie openbare ruimte:De referentie toont aan dat de inschrijver capabel is om in een stedelijk weefsel een openbare ruimte (wegenis of plein) te creëren voor gemengd gebruik (met name: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s), met een focus op leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.Het bedrag van de werken waarop de referentie betrekking heeft is minimaal gelijk aan € 5.000.000 exclusief BTW.Een referentie participatie – flexibiliteit:De referentie toont aan dat de inschrijver capabel is om in een stedelijk weefsel een openbare ruimte (wegenis of plein) te creëren voor gemengd gebruik (met name: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s), waarbij het project werd aangepast in functie van een parallel participatietraject met omwonenden en betrokkenen.Het bedrag van de werken waarop de referentie betrekking heeft is minimaal gelijk aan € 1.000.000 exclusief BTW.Ontvankelijkheidsvoorwaarden:Om in aanmerking te komen voor evaluatie moeten de referenties gerealiseerd zijn in de loop van de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan onderhavige publicatie. Met “gerealiseerd” bedoelen we: de werken zijn gestart tijdens de afgelopen 5 jaar.Bij de offerte te voegen DOCUMENTEN en INFO:De inschrijver verstrekt ten minste de volgende informatie: een korte beschrijving van de 2 referenties, het bedrag van de studie en de werken, de contactgegevens van de publiek- of privaatrechtelijke bestemmelingen die als bouwheer handelden. De inschrijver dient ook:• het bewijs te leveren dat hij een leidende rol heeft gehad bij het geheel van de 2 referenties. Dat betekent dat de inschrijver:- aantoont welke delen hij precies heeft uitgevoerd met betrekking tot de referentie.- het bewijs levert de opdracht volledig van A tot Z heeft opgevolgd (voorstudies tot en met oplevering van de werken);• het bewijs te leveren dat de 2 referenties zijn gerealiseerd tijdens de afgelopen 5 jaar.Het is aanbevolen dat de 2 referenties worden aangeleverd:•Ofwel in formaat A4, maximum 20 pagina’s recto (tekst en beeld) voor de 2 referenties te samen.•Ofwel in formaat A3 (landscape), maximum 10 pagina’s recto (tekst en beeld) voor de 2 referenties te samen.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-28  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   10   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-28
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Er is geen openbare zitting voor de opening van de offertes. Na de opening van de offertes zal het PV gratis online beschikbaar zijn op de volgende website: https://eten.publicprocurement.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
1. Het volledig bijzonder bestek moet online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige publicatie. Het downloaden is gratis.2. De samenvattende opmeting dient online te worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige publicatie. Het downloaden is gratis.3. De offertes moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. + Art. 84 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt B.1.4.2. op pagina 23 van de administratieve bepalingen.4. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 1.5 op pagina 47 van de administratieve bepalingen.5. De inschrijvers dienen het naar behoren ingevulde UEA aan hun offerte toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt B.2.2 op pagina 25 van de administratieve bepalingen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Indiening van een beroep tot nietigverklaring, eventueel voorafgegaan of vergezeld van een vordering tot schorsing ingediend volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]