Enabel

Categorie : Overheidsopdracht openbare of niet-openbare procedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Enabel | Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de organisatie van een mobiliteitsprogramma in België voor Senegalese ondernemers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Enabel
Postadres :  Hoogstraat 147, BE- 1000  Brussel
E-mail:   sarah.bassilana@enabel.be
Internetadres(sen):   http://www.enabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454273

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de organisatie van een mobiliteitsprogramma in België voor Senegalese ondernemers  
Referentienummer:   Enabel-SEN20001-10019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  63000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de organisatie van een mobiliteitsprogramma in België voor Senegalese ondernemers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Voorbereiding voor vertrek en verblijf  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Belgïe
II.2.4. Beschrijving
Voorbereiding voor vertrek en verblijf  
II.2.7. Looptijd
18   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Administratie van kosten van levensonderhoud  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   België
II.2.4. Beschrijving
Administratie van kosten van levensonderhoud  
II.2.7. Looptijd
18   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
ENABEL
Hoogstraat 147,  BE- 1000  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ENABEL
Hoogstraat 147,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]